Familieterapi handler primært om at få en større forståelse for hvor problemerne opstår, samt forståelse for hinandens forskellige behov.

Der kan være mange årsager til at gå i familieterapi. Nogle af de hyppigste årsager er:

  • Kommunikationsvanskeligheder
  • Forældre- og voksenroller
  • Skilsmisse
  • Sammenbragte familier
  • Dysfunktionelle familier
  • Tab og sorg
  • Misbrug eller sygdom i familien
  • Relationsproblemer
  • Teenage-problemer

I alle relationer er der grobund for, at der kan opstå konflikter. De fleste konflikter opstår på baggrund af misforståelser, som bunder i manglende kommunikation eller fejlkommunikation.

Vi anskuer verden, og dermed andre, ud fra vores eget perspektiv. Dette perspektiv er præget at egne normer, værdier, overbevisninger mm., som er med at forme vores syn på andres adfærd og handlinger.

Man kan komme rigtig langt ved at tage udgangspunkt sit eget perspektiv, men der vil være situationer hvor dette ikke er tilstrækkeligt. I disse situationer vil der være behov for at anskue situationen mere objektivt fra forskellige perspektiver. Det kan være en rigtig svær øvelse, da det for mange ikke ligger naturligt, og det subjektive perspektiv med årene også bliver til sandheder, hvorfra der drages konklusioner og fortolkninger.

Vi tolker ofte andres adfærd og handlinger ud fra hvad vi selv ville have gjort og gør noget for andre, som vi selv ville have sat pris på. Når det sker, er der stor sandsynlighed for at vi misfortolker.

Bliv bedre til at kommunikere med hinanden

En vigtig faktor i kommunikation er forventningsafstemning. Mange misforståelser, skuffelser og diskussioner kommer af, at der fra begyndelsen ikke var klare aftaler og de enkelte parters forventninger ikke har været italesat. Desuden går vi ud fra, at vores nærmeste kender vores behov. I mange tilfælde vil det være tilstrækkeligt med forventningsafstemning på et mere overordnet plan. Derimod vil der ved gentagende misforståelser være behov for en mere detaljeret forventningsafstemning.

Når vi formår at få fokus væk fra egne følelser og stopper med at tolke, men i stedet er undersøgende og nysgerrige, bliver forståelsen for andre markant bedre. Det kræver tålmodighed og en masse øvelse, men hvis motivationen og nysgerrigheden er til stede, så vil det lykkes for de fleste.

Ligesom i al andet terapi, vil varigheden af et familieterapeutisk forløb variere meget, alt efter graden af fastlåsthed i problemerne. Vigtigst af alt er, at alle parter er motiveret til at arbejde med sig selv, da motivationen til forandring er altafgørende for, om forandringen finder sted.

I nogle tilfælde vil det være gavnligt med individuelle samtaler sideløbende med familieterapien.

I opstarten af forløbet vil jeg anbefale, at der går ca. 2 uger mellem familiesamtalerne. Efter et par samtaler kan der med fordel gå længere tid, så der er mulighed for at integrere og afprøve de nye måder at tænke og kommunikere på, mellem samtalerne.

Familieterapi vil blandt andet bidrage til at:

Tydeliggøre hvor misforståelserne opstår

Blive bedre til at kommunikere og dermed få en større forståelse for hinanden

Fokusere på nuet, i stedet for fortids hændelser og fremtids bekymringer

Blive bedre til at udtrykke tanker, følelser og behov